Takada no Hamono - Blue #1 - Suiboku - 300mm Sujihiki - Ebony Handle
Takada no Hamono - Blue #1 - Suiboku - 300mm Sujihiki - Ebony Handle
Takada no Hamono - Blue #1 - Suiboku - 300mm Sujihiki - Ebony Handle
Takada no Hamono - Blue #1 - Suiboku - 300mm Sujihiki - Ebony Handle
Takada no Hamono - Blue #1 - Suiboku - 300mm Sujihiki - Ebony Handle
Takada no Hamono - Blue #1 - Suiboku - 300mm Sujihiki - Ebony Handle
Takada no Hamono - Blue #1 - Suiboku - 300mm Sujihiki - Ebony Handle
Takada no Hamono - Blue #1 - Suiboku - 300mm Sujihiki - Ebony Handle
Takada no Hamono - Blue #1 - Suiboku - 300mm Sujihiki - Ebony Handle
Takada no Hamono - Blue #1 - Suiboku - 300mm Sujihiki - Ebony Handle

Takada no Hamono - Blue #1 - Suiboku - 300mm Sujihiki - Ebony Handle

Regular price $620.00 Save $-620.00