Kanaya - 34mm Sauce Brush - Horse Hair
Kanaya - 34mm Sauce Brush - Horse Hair
Kanaya - 34mm Sauce Brush - Horse Hair
Kanaya - 34mm Sauce Brush - Horse Hair
Kanaya - 34mm Sauce Brush - Horse Hair
Kanaya - 34mm Sauce Brush - Horse Hair
Kanaya - 34mm Sauce Brush - Horse Hair
Kanaya - 34mm Sauce Brush - Horse Hair
Kanaya - 34mm Sauce Brush - Horse Hair
Kanaya - 34mm Sauce Brush - Horse Hair

Kanaya - 34mm Sauce Brush - Horse Hair

Regular price $14.00 Save $-14.00
Brand: Kanaya カナヤブラシ
Total Length: 234mm
Handle Length: 10mm
Bristle Length: 20mm
Width: 30mm
Weight: 11g